Στόχοι

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ.) είναι ερευνητικό ινστιτούτο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) - "ΔΗΜΗΤΡΑ", ο οποίος λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποτελεί τον εθνικό φορέα εξεύρεσης λύσεων στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα, μέσω της διεξαγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας και της αποτελεσματικής διάχυσης των πορισμάτων της στους άμεσα ενδιαφερόμενους και στην επιστημονική κοινότητα.
Η έρευνά μας προωθεί την ευημερία του καταναλωτή, την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και του τομέα των τροφίμων, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη ζωτικότητα της υπαίθρου.


Στρατηγικοί Στόχοι:

  • Η παρακολούθηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση τόσο της εξέλιξης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας όσο και των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο αντίστοιχο διεθνές περιβάλλον.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και η προώθηση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
  • Η συστηματοποίηση, σύνθεση και αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αγροτική οικονομία και πολιτική, τις βιομηχανίες γεωργικών εισροών και τροφίμων & ποτών, τους συνεταιρισμούς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
  • Η συνεργασία του Ινστιτούτου με φορείς που εμπλέκονται σε προγράμματα ανασυγκρότησης της υπαίθρου και η δια της συμμετοχής του συμβολή σ’ αυτά.
  • Η διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων και του παραγόμενου επιστημονικού έργου συνολικότερα μέσω δημοσιεύσεων, συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.
     

Συνεργασία - Συνεργάτες:

To δίκτυο του ΙΝΑΓΡΟΚ περιλαμβάνει πολλούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέρος της στρατηγικής του είναι η επιδίωξη συνεργασιών με όλους τους τομείς του αγροτικού χώρου : αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικές οργανώσεις παραγωγών, συνεργατικά σχήματα κι επιχειρήσεις, τοπικές αρχές κ.α.
Πρόσφατες διεθνείς συνεργασίες περιλαμβάνουν : το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας στο Περθ , το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (ΗΠΑ), το Rotterdam School of Management (Ολλανδία), το Βασιλικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Δανία), το INRA (Γαλλία), το Pensa (Βραζιλία) κ.α.