Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Φάση του Έργου: 
Ενεργό
Ημερομηνία Έναρξης: 
2016
Ημερομηνία Λήξης: 
2016

Εθνικό Πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων

Στα πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/93 γίνεται συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για τη θαλάσσια αλιεία. Το ΙΝΑΓΡΟΚ είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στην Καβάλα.

Φάση του Έργου: 
Ενεργό
Ημερομηνία Έναρξης: 
2013
Ημερομηνία Λήξης: 
2019

Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα με στοχευμένη αναδόμηση επιλεγμένων περιοχών του αγροτικού τοπίου, και παράλληλος φυσικός έλεγχος του υπερπληθυσμού των τρωκτικών χρησιμοποιώντας αρπακτικά πτηνά "δείκτες"

Ο βασικός σκοπός του ανωτέρου έργου συνοψίζεται στους εξής τρεις άξονες:

  1. Tη δημιουργία «περιοχών–πυρήνων» υψηλών δεικτών βιοποικιλότητας, σε επιλεγμένα τμήματα του αγροτικού οικοσυστήματος του Θεσσαλικού κάμπου,
  2. Tον καθορισμό των οδηγιών εφαρμογής για μη επεμβατικές και στοχευμένες δράσεις σε δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου, με σκοπό τη βελτίωση της παρουσίας των βιολογικών δεικτών για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στις επιλεγμένες περιοχές, βάσει i) διεθνούς και εθνικής βιβλιογραφίας, ii) της νέας ΚΑΠ, σε συνδυασμό με iii) τα αποτελέσματα του
  3. ...
Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2015
Ημερομηνία Λήξης: 
2016

"FLINT" Farm Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation

Αντικείμενο του έργου είναι να προσδιοριστούν δείκτες σε επίπεδο εκμετάλλευσης, οικονομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και βιωσιμότητας οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση των Νέων Εργαλείων της Αγροτικής Πολιτικής.

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2014
Ημερομηνία Λήξης: 
2016

Καταγραφή και Αξιολόγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον Αγροτροφικό Τομέα

Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης δραστηριότητας Ελλήνων εφευρετών και επιχειρήσεων όσον αφορά τα δυο σημαντικότερα είδη  Πνευματικών Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας με εφαρμογές και εκφάνσεις στον Αγρό-τροφικό τομέα:i) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ),ii) Εμπορικά Σήματα (ΕΣ).

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2014
Ημερομηνία Λήξης: 
2015

Ενεργειακά αυτόνομα έξυπνα θερμοκήπια (BriteGreen)

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2013
Ημερομηνία Λήξης: 
2014

“DoMEsTIc ” Mediterranean biodiversity as a tool for the sustainable development of the small ruminant sector: from traditional knowledge to innovation

Αντικείμενο του έργου ήταν να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επιδρούν στη βιωσιμότητα και διατήρηση των παραδοσιακών συστημάτων αιγοπροβατοτροφίας.
Προσδιορίστηκαν τα στοιχεία του κάθε συστήματος, ο ρόλος των τοπικών παραγόντων, καθώς και η δομή και ο ρόλος των μελών της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2012
Ημερομηνία Λήξης: 
2015

Support for Farmers' Cooperatives

Σκοπός του έργου ήταν:
α) η λεπτομερής στατιστική καταγραφή όλων των αγροτικών συνεταιρισμών της ΕΕ ανά κλάδο παραγωγής, της εξέλιξής τους κατά τη χρονική περίοδο 2000-2010, και η λεπτομερής ποιοτική/ποσοτική ανάλυση επιλεγμένων κλάδων και των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς,
β) η ανάλυση των πολιτικών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε επιλεγμένα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., Αυστραλία, Η.Π.Α., Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, κλπ.), ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τους,
γ) η μελέτη των περιπτώσεων διακρατικών...

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2010
Ημερομηνία Λήξης: 
2012

ISAFRUIT: Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach delivering high quality produce from environmentally friendly, sustainable production methods

Ο στρατηγικός στόχος του ISAFRUIT ήταν να αυξηθεί η κατανάλωση φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και ταυτόχρονα να προστατεύεται το περιβάλλον. Το Πρόγραμμα υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση στην μελέτη των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας, εντοπίζοντας τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks) και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η αειφόρος διαχείριση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας φρούτων στην ΕΕ και των αντίστοιχων μεθόδων παραγωγής τους, μελετήθηκαν σε βάθος,...

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2006
Ημερομηνία Λήξης: 
2010

Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος (Μέτρο 9, Καν. (ΕΚ) 2182/02) εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν καινοτόμες και επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα που θα μπορούσαν να προταθούν ως εναλλακτικές λύσεις για την απασχόληση των παραγωγών καπνού σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας). Επιπλέον, συνδέεται με την παροχή συμβουλών για τους τρόπους υλοποίησης αυτών των προσπαθειών με τη δημιουργία της ιστοσελίδας Αγροεπιλογές .  

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2006
Ημερομηνία Λήξης: 
2009

Δίκτυο Δομών Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών/Αγροτισσών και Νέων/Νεανίδων της Υπαίθρου – ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ανάγκες των νέων της Υπαίθρου που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό χώρο. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία του Δικτύου Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών/Αγροτισσών και Νέων/νεανίδων της Υπαίθρου.

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2005
Ημερομηνία Λήξης: 
2008

Προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2005
Ημερομηνία Λήξης: 
2008

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις.

Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 10 του Καν.(ΕΚ)2182/02 και αφορούσε την υλοποίηση καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Το έργο αφορούσε στην πιλοτική καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση όλων των επιμέρους τμημάτων της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων, με στόχους αφενός την ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της δυνατότητας των πρώην καπνοπαραγωγών να στραφούν προς αυτές τις καλλιέργειες και αφετέρου τη διάχυση της δημιουργουμένης γνώσης στους...

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2004
Ημερομηνία Λήξης: 
2006

Η Βιολογική Γεωργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας παρουσιάζεται η κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η παρουσίαση του προφίλ του βιοκαλλιεργητή, οι στάσεις-κίνητρα του απέναντι στη βιολογική γεωργία, η χρηματοοικονομική του κατάσταση και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σε σύγκριση με τους αντίστοιχους συμβατικούς παραγωγούς στην συγκεκριμένη περιφέρεια.

Φάση του Έργου: 
Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Έναρξης: 
2003
Ημερομηνία Λήξης: 
2004