ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2024 στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Καν (ΕΕ) 2017/1004»Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00

Συντάκτης: 
madalena