Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 10258/67/22.02.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 10258/67/22.02.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής κρέατος και νωπού γάλατος με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον ελληνικό βούβαλο (bubalus bubalis)», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τετάρτη 10 Απρίλιου 2024 και ώρα 14:00

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):