ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2024 στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Καν (ΕΕ) 2017/1004».Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη  28 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00

Συντάκτης: 
madalena