Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems».Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη  2 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00

Συντάκτης: 
madalena