Πρόκσληση LIFT - Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem based farming

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «LIFT - Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem based farming», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του αρ. 770747 συμβολαίου χρηματοδότησηςΠροθεσμία μέχρι και την 30-7-2021

Συντάκτης: 
madalena