Πρόκσληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - PASTINNOVA

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems» με ακρωνύμιο: «PASTINNOVA».Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00

Συντάκτης: 
madalena