ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AGWAMED

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Για το ΕΡΓΟ «Advancing non conventional water management for innovative climate-resilient water governance in the Mediterranean Area».Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00

Author: 
madalena