Μελέτη για εναλλακτικές καλλιέργειες και την αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας με γνώμονα τις εσωτερικές και διεθνείς καταναλωτικές τάσεις στην Κεντρική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη

Στόχοι της Μελέτης είναι:-         η διερεύνηση και απεικόνιση των κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών δυναμικών που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας και που προσδιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους στο πλαίσιο των ευρύτερων μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου,-         η ανάλυση του γεωργικού και δασοκομικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών της Περιφέρειας, μετά την αναμόρφωση της Κ.Α.Π., προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013-         η αξιολόγηση των προβλημάτων και προοπτικών αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο μικρο-περιοχής, ο προσδιορισμός νέων στόχων και της στρατηγικής της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η σύνταξη αναλυτικού σχεδίου ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων,-         η ανάλυση σχετικά με την εναρμόνιση του προτεινόμενου Αναπτυξιακού Σχεδίου με τους στόχους της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και του ΕΣΣΑΑ (Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2007-2013, τις τομεακές και διατομεακές πολιτικές, ενώ επίσης θα εκτιμηθεί ο βαθμός συνέργιας και οι επιπτώσεις των προτεινόμενων δράσεων.Η Μελέτη αποτελεί αναγκαία εισροή για την κατάρτιση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο και του οποίου ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εκπόνησή της λειτουργεί επικουρικά ως προς το σχεδιασμό, στον οποίο θα ενταχθούν οι σχετικές παρεμβάσεις στις αγροτικές και δασοκομικές περιοχές της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου Κανονισμού Ε.Γ.Τ.Α.Α., καθώς επίσης θα αποτελέσει και πρόταση για τον σχεδιασμό δράσεων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ή άλλες πηγές χρηματοδότησης.Η Μελέτη περιλαμβάνει τρεις φάσεις ως ακολούθως:  Φάση Α’. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης.  Φάση Β’. Πρόταση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την Περιφέρεια.  Φάση Γ’. Παρουσίαση της Πρότασης  σε Δημόσια Διαβούλευση στην Περιφέρεια - Οριστικοποίηση των Συμπερασμάτων της Μελέτης.

Participating Faculty and Staff: 
Starting Date: 
2 006
Ending Date: 
2 007