Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΙΝΑΓΡΟΚ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Conservation of Priorities Species and Habitats of Andros island protected area, integrating socioeconomic considerations LIFE 16/NAT/GR/000606.

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):